CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao, các hệ thống xử lý nước ngầm không đáp ứng triệt để về yêu cầu chất lượng, vì thế Công ty WTC đã thiết kế và thành công hệ thống xử lý nước sinh hoạt và sản xuất.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao, các hệ thống xử lý nước ngầm không đáp ứng triệt để về yêu cầu chất lượng, vì thế Công ty WTC đã thiết kế và thành công hệ thống xử lý nước sinh hoạt và sản xuất.