Tư vấn môi trường

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

+ Lập hồ sơ xin giấy phép hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành;(hoàn thành ĐTM);

+ Lập cam kết bảo vệ môi trường;

+ Lập báo cáo giám sát môi trường;

+ Lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (tư vấn quản lý CTNH);

+ Lập kế hoạch/ biện pháp ứng phó sự cố hóa chất;

+ Lập Giấy phép nhập khẩu phế liệu;

+ Lập Giấy phép khai thác nước ngầm;

+ Lập Giấy phép xả thải.

+ Lập các báo cáo về Nguồn nước, Chất lượng nước, Đánh giá hệ thống xử lý nước thải; các công trình bảo vệ môi trường.